Download algemene voorwaarden

A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N
 
van
 
De besloten vennootschap
SCHILDER VIS ENKHUIZEN B.V. 
 
gevestigd te Enkhuizen
 
 
DOSSIER: ALGEMENE VOORWAARDENAANMAAKDATUM:
MUTATIEDATUM:
A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N
 
van
 
De besloten vennootschap
SCHILDER VIS ENKHUIZEN B.V. 
 
 
 
 
gevestigd te Enkhuizen
 
nader te noemen SCHILDER
 
 
 1. . ALGEMEEN
 
 1.                    Met het dept van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arron­disse­mentsre­cht­b­ank te Alkmaar zijn alle v­oor­g­aan­de voo­r­waarden en bepalingen van Schilder vervallen.
 
 1.                    Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uit­ge­voerd, tenzij uit­druk­kelijk anders is overeen­gekomen en zulks door Schilder schriftelijk is bevestigd.
 
 1.                    Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Enkhuizen, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
 
 1.                    Afspraken met personeel binden Schilder niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
 
 1.                    De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voor­waarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Schilder, van welke aard ook, tenzij deze voorwaar­den uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard­clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
 
 1.                    Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onder­werpen, afwijkin­gen zijn over­een­gekomen, blijven de onder­havige Algemene Voorwaarden voor het overige op die over­een­komst van kracht. Over­een­gekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telken­male schrif­telijk bevestigd.
 
               
1.1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Schilder met haar opdracht­gevers te sluiten over­een­komsten en de daaruit voort­vloeiende ver­bin­te­nis­sen, zulks met uit­sluiting van andere voor­waarden welke door opdracht­gevers van toe­pas­sing mochten worden verklaard, tenzij schrifte­lijk anders is over­een­ge­komen. Onder opdracht­gever wordt verstaan een ieder die aan Schilder een opdracht tot het schoonmaken of roken van paling of andere vis(producten) wenst te verstrekken of verstrekt, paling of andere vis(producten) van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige over­een­komst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
 
 1.                    Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenper­so­nen overeengeko­men, welke afwijken van deze voorwaarden binden Schilder slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 
 
 1. . OFFERTES
 
 1.                    Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders over­een­gekomen, vrijblijvend. Schilder is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 
 1.                    Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Schilder gewerkte uren resp. de daadwerkelijk door Schilder verwerkte hoeveelheid vis en de daadwerkelijk door Schilder gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
 
 
 1.                    Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 
 
 1.                    Alle door Schilder opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings‑ en verzend­kosten en/of andere op de producten en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdracht­bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 
 
 1.                    De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveel­heden.
 
 
 1.                    Ten aanzien van alle aangeboden producten gelden, naast hetgeen daar­omtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruike­lijke toleran­ties. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeel­dingen en/of beschrij­vingen worden derhalve voor­be­houden. Derge­lijke afwij­kingen ontslaan de opdracht­gever nimmer van zijn verplichtingen uit de over­een­komst.
 
 
 1.                    Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voor­afgaande kennis­geving en ook na verzending van de opdracht­beves­tiging, worden uitdruk­ke­lijk voor­be­houden; zo zal Schilder gerechtigd zijn om sedert de tot­stand­koming der over­een­komst en voor­dat de gehele levering heeft plaats­gevonden opge­treden verhogingen van lonen, sociale werk­gevers­lasten en/of andere arbeids­voorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wissel­koersen, welke voor Schilder kosten­ver­hogend zijn, aan de opdracht­gever door te bereke­nen.
 
 
 1.                    Zodra aan de opdracht­gever is bericht, dat de door hem bestelde of voor hem verwerkte producten voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen vierentwintig uur door hem te worden afgeno­men, bij gebreke waarvan Schilder het recht heeft aan opdracht­gever opslag­kosten in rekening te brengen of de over­een­komst van rechts­wege als ontbonden te beschou­wen met behoud van het recht op schade­vergoeding.
 
 
 1.                    Indien opdrachtgever de goederen niet binnen de sub 8 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de producten, waaronder eveneens zijn begrepen kwaliteitsverlies of bederf, voor rekening van de opdracht­gever.
 
 
 
 1. . OPDRACHTEN
 
 
 1.                    Een bestelling of opdracht bindt de opdracht­gever. Schilder is eerst gebonden door verzending van de opdracht­bevestiging. Indien de opdracht­gever niet binnen acht dagen na verzending van de opdracht­bevestiging zijn bezwaren aan Schilder kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdracht­bevesti­ging geacht de over­een­komst juist en vol­ledig weer te geven.
 
 
 1.                    De door opdracht­gever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigin­gen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdracht­gever tijdig en schriftelijk aan Schilder ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de ten­uit­voer­legging van de wijziging voor rekening van de opdracht­gever, tenzij deze wijzigingen schrifte­lijk door Schilder zijn bevestigd.
 
 
 1.                    Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Schilder alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht rede­lijker­wijs gemaakte kosten (kosten van voor­bereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien Schilder zulks wenst, is opdracht­gever tevens gehouden tot ver­goeding van winst­derving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.
 
 
 
 1.                    Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of monde­ling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijs­opgave en/of opdracht­bevestiging kon worden gerekend, worden opdracht­gever extra in rekening gebracht.
 
 
 1.                    Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Schilder eerst na schriftelijke acceptatie.
 
 
 1.                    Schriftelijke opdrachten van de opdracht­gever, zomede mondelinge opdrachten via het antwoordapparaat, dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te leveren producten.
 
 
 1.                    Schilder behoudt zich het recht voor meer werk­zaam­heden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdracht­bevestiging uit te voeren en aan opdracht­gever in rekening te brengen, indien deze werk­zaam­heden in het belang zijn van de opdracht­gever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdracht­gever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aan­vullende werk­zaam­heden.
 
 
 
 1. . LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT
 
 
 1.                    In het geval van levering van producten door de opdracht­gever is Schilder, behoudens ingeval van door de opdracht­gever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Schilder, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden kisten of dozen.
 
 
 1.                    Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onder­delen van een samen­gestelde opdracht, kan worden gefac­tu­reerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaats­vinden over­een­komstig het bepaalde bij het hoofd­stuk "betaling".
 
 
 1.                    Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Schilder, tenzij door haar schuld veroor­zaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.
 
 
 1.                    Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere even­tueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdracht­gever geeft Schilder enige speling ten aanzien van de uit­voerings­termijn. De termijn geldt slechts als onher­roepelijk en fataal indien de opdracht­gever Schilder bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een ver­traging heeft ingelicht en zulks door Schilder schriftelijk is bevestigd.
 
 
 1.                    De door Schilder te verwerken producten dienen tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet‑franco levering worden de gemaakte vracht­kosten aan de opdracht­gever in rekening gebracht, on­ver­minderd het recht van Schilder een niet‑franco zending te weigeren.
 
 
 1.                    De door Schilder te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de op­dracht­gever, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uit­sluitend ter beoor­deling van Schilder.
 
 
 1.                    Bij franco levering wordt steeds de goed­koop­ste wijze van verzen­ding gevolgd, tenzij vooruit anders is over­een­gekomen. Bij een afwijkende wijze van ver­zending komen de gemaakte meer‑kosten voor rekening van de opdracht­gever.
 
 
 1.                    Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aante­ke­ning op de vracht­brief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.
 


                Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor­zover de te verwerken producten op de over­een­gekomen tijd bij Schilder wordt afge­leverd. Indien ten­gevolge van niet‑tijdige levering door opdracht­gever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra‑transport, over­werk, spoed­bestel­ling e.d., zal Schilder daartoe, zonder voorafgaand over­leg met opdracht­gever, gerechtigd zijn en zullen de daar­door ontstane kosten voor rekening van opdracht­gever komen. Bij niet‑ tijdige levering door de opdracht­gever is Schilder gerechtigd de datum van uit­voering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van de te ver­wer­ken producten dient door opdracht­gever te geschieden.
 
 
 1.                    Alle leverings­tijden worden door Schilder steeds bij bena­dering opge­geven en zijn niet bindend. De leverings­termijn vangt aan zodra de opdracht­beves­tiging is ver­zonden en boven­dien alle naar het oor­deel van Schilder even­tueel beno­digde gegevens en producten door opdracht­gever aan haar zijn verstrekt. Over­schrijding van de leverings­tijd ontslaat de opdracht­gever nimmer van zijn ver­plichtingen uit de over­een­komst en zal opdracht­gever even­min het recht geven ont­binding van de over­een­komst en/of schade­vergoeding te vorderen.
 
 
 1.                    Indien de over­schrijding van de leverings­termijn zodanig is dat van de opdracht­gever redelijker­wijs niet te vergen is dat hij de over­een­komst in stand laat, is de opdracht­gever even­wel gerech­tigd de betref­fende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schrif­telijk aan Schilder kennis geeft, onverminderd het recht van Schilder om binnen 4 weken na ontvangst van voor­noemde kennis­geving de betref­fende producten alsnog te leveren. Opdracht­gever kan vorderen dat Schilder omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
 
 
 1.                    Indien de opdracht­gever enige voor hem uit een over­een­komst met Schilder voort­vloeiende ver­plichting niet stipt nakomt, heeft Schilder het recht de nakoming van alle ver­plich­tingen jegens de opdracht­gever op te schorten en zelfs alle over­een­komsten met de op­dracht­gever geheel of gedeel­telijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daar­voor een inge­breke­stelling en/of rechter­lijke tussen­komst benodigd is, met behoud van haar recht op schade­ver­goeding. Hetgeen door opdracht­gever aan Schilder ver­schul­digd is, wordt terstond opeisbaar.
 
 
 1.                    Ten onrechte aan Schilder gere­tour­neerde producten blijven ter beschik­king en voor risico van opdracht­gever; even­tuele vervoers‑ en/of opslag­kosten komen voor zijn reke­ning.
 
 
 1.                    Schilder is gerechtigd zonder bericht aan of over­leg met de opdracht­gever de opdracht of onder­delen daarvan uit te besteden aan of te laten ver­richten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Schilder een goede of efficiënte uit­voering van de opdracht bevordert.
 
 
 1.                    Indien Schilder producten van de opdracht­gever onder zich heeft, is zij gerechtigd die producten onder zich te houden totdat alle kosten die Schilder gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdracht­gever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere producten van de opdracht­gever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdracht­gever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Schilder ook in geval de opdracht­gever in staat van faillisse­ment komt te verkeren.
 
 
 1.                    De bijvoeging "circa" of "ca" geeft zowel Schilder als de opdracht­gever het recht 5 % meer of minder te leveren.
 
 
 1.                    Indien tijdens de uitvoering van een door Schilder aangenomen opdracht blijkt, dat tenge­volge van aan Schilder onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Schilder het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewij­zigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer‑ of mindere kosten zullen tussen partijen worden verre­kend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Schilder reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.
 
 
 
 
 
 1. . OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
 
 
 1.                    Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdracht­gever of door over­macht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Schilder over een deel van de voor het totaal opgegeven prijs even­redig en in verhouding tot het afge­werkte gedeelte alsmede over de overigens voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaar­loon ter zake van in opdracht van opdracht­gever opge­slagen producten, worden beschikt op de termijnen waarop, indien geen ver­traging ware opgetreden, zou zijn beschikt geworden. Mochten deze termijnen niet van te voren uit­druk­kelijk zijn over­een­gekomen, dan zal over het voren­bedoelde kunnen worden beschikt onmid­dellijk na het verstrijken van de voor het gereed­maken van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.
 
 
 1.                    De met Schilder over­een­gekomen termijnen zijn door de opdracht­gever steeds als approxi­ma­tief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegen­deel uit­druk­kelijk schrif­telijk is over­een­gekomen.
 
 
 1.                    Storingen in het bedrijf tengevolge van over­macht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobi­li­satie, onlusten, over­stroming, gesloten scheep­vaart en andere strem­mingen in het vervoer, stagnatie in, respec­tieve­lijk beperking of stop­zetting van de leveringen door open­bare nuts­bedrijven, gebrek aan kolen, brand, machine­breuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werk­nemers­orga­nisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maat­regelen van overheids­wege, niet‑leve­ring van nood­zakelijke materialen en half­fabrikaten aan Schilder door derden en andere onvoor­ziene omstan­dig­heden, ook in het land van herkomst der materialen en/of half­fabrika­ten, welke de normale bedrijfs­gang storen en de uit­voering van een opdracht vertragen of rede­lijker­wijs onmogelijk maken) ontslaan Schilder van het nakomen van de over­een­gekomen termijn of van de uitvoerings­plicht, zonder dat de opdracht­gever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.
 
 
 1.                    Ingeval van over­macht zal Schilder daarvan onver­wijld mede­deling doen aan de opdracht­gever, zullende opdracht­gever na ontvangst van de mede­deling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schrif­telijk te annuleren, echter met de ver­plich­ting Schilder het reeds uit­gevoerde deel van de opdracht te vergoeden.
 
 
 1.                    Alle extra‑kosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport‑ en opslag­kosten enz., komen ten laste van de opdracht­gever.
 
 
 
 1. . KLACHTEN EN GARANTIE
 
 
 1.                    Schilder is niet aan­spra­kelijk voor druk‑, schrijf‑ en/of tel­fouten en/of ondui­delijk­heden in offertes, opdracht­beves­tigingen en/of pros­pectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdracht­beves­tigingen of pros­pectussen geldt de uitleg van Schilder als bindend.
 
 
 1.                    Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
 
 
 1.                    Eventuele klachten over gebreken van de goederen moeten uiterlijk binnen vierentwintig uur na hun aankomst op de plaats van bestem­ming schrif­telijk of per fax aan Schilder worden mede­gedeeld.
 
 
 1.                    Opdrachtgever zal alle door Schilder voor onder­zoek van de klacht gewenste mede­wer­king verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Schilder in de gelegen­heid te stellen ter plaatse een onder­zoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwali­teit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
 
 
 
 
 1.                    Indien Schilder een gebrek aan het geleverde aange­toond acht, zal zij de keus hebben, hetzij koste­loos te her­leveren, hetzij de opdracht­gever alsnog een in onder­ling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerst­genoemde geval zal de opdracht­gever -indien de houdbaarheid van de producten dat toe laat- op verzoek van Schilder de ondeugde­lijk bevonden producten franco aan haar retourneren.
 
 
 1.                    Schilder aanvaardt generlei ver­ant­woor­delijk­heid voor gebreken, ver­oor­zaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toe­doen van opdracht­gever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
 
 
 1.                    Een klacht ten aanzien van bepaalde werk­zaam­heden of leveranties schort de betalings­verplichting van de opdracht­gever ten aanzien van die of andere werk­zaam­heden/leve­ranties niet op.
 
 
 1.                    Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeen­komst kunnen vorderen.
 
 
 
 1. . AANSPRAKELIJKHEID
 
 
 1.                    Schilder draagt generlei aansprakelijk­heid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten­gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdracht­gever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Schilder te verrichten werk­zaam­heden of leveringen, of een even­redig deel daarvan.
 
 
 1.                    Meer verplichtingen dan voort­vloeiende uit dit hoofd­stuk heeft Schilder niet; met name zal Schilder in geen geval aan­sprake­lijk zijn voor directe of indirecte bedrijfs­- of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet‑juiste of niet‑tijdige uitvoering van de opdracht.
 
 
 1.                    In geen geval aanvaardt Schilder aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, vervoer of transport bij een hogere temperatuur dan voorgeschreven, dan wel gebruik na de uiterste houdbaarheidsdatum van de producten.
 
 
 1.                    Schilder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen, bacteriën, ziektekiemen of straling, aanwezig in of op de geleverde producten. Opdrachtgever dient de geleverde producten hierop zelf te (doen) testen of onderzoeken.
 
 
 1.                    Opdracht­gever is gehouden Schilder schadeloos te stellen voor en te vrij­waren tegen alle vorde­ringen tot schade­vergoeding welke derden tegen Schilder instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde.
 
 
 1.                    Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuur­lijke of rechts­per­sone­n wordt gegeven, zijn deze per­sone­n ieder voor zich hoofde­lijk aan­sprake­lijk voor de volledige nakoming van de uit de over­een­komst ad hoc voort­vloeiende ver­plichting.
 
 
 1.                    Schilder verplicht zich de haar door opdrachtgever toevertrouwde producten als een goed huisvader te bewaren, doch aan­vaardt geen enkele aan­spra­ke­lijk­heid voor teloor­gaan door brand, diefstal e.d., noch tijdens het transport, noch tijdens de opslag of verwerking. Opdracht­gever dient de producten voor zijn rekening en risico te verzekeren.
 
 
 1.                    Voor onjuistheden in de opgave van vrachten, rechten en onkosten door derden aan Schilder, is Schilder niet aansprakelijk.
 
 
 1.                    Evenmin is Schilder aansprakelijk indien onjuiste vrachten kosten en rechten zijn geheven. Vorde­ringen en navorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdracht­gever.
 
 
 1.                    Indien opdrachtgever een partij keurt door het nemen van monsters, is opdrachtgever zelf aansprakelijk voor het representatief zijn van de steekproef. Door Schilder wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor afwijkingen van de genomen monsters ten opzichte van de totale partij.
 
 
 1.                    Adviezen worden door Schilder naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijk­heid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloei­ende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
 
 
 
 1. . EIGENDOMSVOORBEHOUD
 
 
 1.                    De eigendom van de te leveren producten gaat ‑niettegen­staande de feitelijke afleve­ring‑ eerst op opdracht­gever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Schilder gesloten overeenkomsten is nagekomen:
                           de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde producten zelf;
                                                                de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Schilder verrichte of te verrichten diensten;
                           eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).
 
 
 1.                    Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde producten behoudt Schilder ‑voor zoveel als mogelijk is‑ tevens het (mede)eigen­doms­recht tot zeker­heid van al haar open­staande vorderin­gen jegens opdracht­gever, indien deze producten zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anders­zins door enig handelen van opdracht­gever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Schilder zouden worden onttrokken.
 
 
 1.                    Opdracht­gever wordt tot weder­opzegging gemachtigd de geleverde producten in het kader van zijn normale bedrijfs­uit­oefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Schilder de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Schilder zal cederen. Opdracht­gever verleent Schilder reeds nu voor alsdan onher­roepe­lijk volmacht om tot inning van de betref­fende vorde­ring(en) over te gaan.
 
 
 1.                    Op de producten mogen door opdracht­gever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zeker­heid van een vordering van een derde.
 
 
 1.                    Schilder is te allen tijde gerechtigd de geleverde producten bij opdracht­gever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdracht­gever zijn verplichtingen jegens Schilder niet nakomt. Opdracht­gever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van f 1.000,‑‑ voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.
 
 
 
 1. . BETALING
 
 
 1.                    Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Schilder daarvoor in aanmer­king komt, kan zij betaling c.q. voor­uit­betaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Schilder is gerechtigd, ongeacht de over­een­gekomen betalings­conditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
 
 
 1.                    Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuur­datum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.
 2.                    Indien in een langere ­kredietgeving dan veertien dagen na factuur­datum wordt toege­stemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdracht­gever rente over het factuur­bedrag verschul­digd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeis­baarheid van het factuur­bedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdracht­gever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
 
 
 1.                    Alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten­gerechte­lijke, welke Schilder moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdracht­gever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van f 150,‑‑.
 
 
 1.                    Indien opdracht­gever de opdracht in onderaanneming door Schilder doet uitvoeren, zal opdrachtge­ver op eerste verzoek van Schilder zijn uit deze transactie verkregen vorde­ring(en) op derden aan Schilder cederen. Opdrachtgever verleent Schilder reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
 
 
 1.                    Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Schilder het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtge­ver zekerheid stelt voor de betaling, of een door Schilder te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Schilder aanleiding ziet zulks te verlangen.
 
 
 
 1. . GESCHILLEN
 
 
 1.                    Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
 
 
 1.                    Op alle overeenkomsten en transacties van Schilder is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 
 
 1.                    Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen
 
 1. . SLOTBEPALINGEN
 2.                    In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslis­sing uitsluitend bij Schilder.
 
 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.